iMeta Client Lifecycle Management flow

iMeta Client Lifecycle Management flow